Viaţa celui între Sfinţi Părintelui nostru Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei (1 ianuarie)

 
SINAXAR

Sfântul Vasile cel Mare (330-379) a fost un mare Sfânt Părinte al Bisericii Răsăritene, arhiepiscop al Cezareei Capadociei, teolog și autor de scrieri ascetice. Este unul din Sfinții Trei Ierarhi, împreună cu Ioan Gură de Aur și Grigorie de Nazianz („Teologul”).

Prăznuirea lui se face în fiecare an în ziua de 1 ianuarie.

Sfântul Vasile cel Mare s-a născut în Cezareea Capadociei, din părinți binecredincioși și înstăriți, Vasilie și Emilia. Tatăl său era un luminat dascăl în cetate.

Iubitor de învățătură și înzestrat pentru carte, Sfântul Vasile și-a îmbogățit mintea cercetând, rând pe rând, școlile din Cezareea, apoi din Constantinopol, mergând până la Atena, la cea mai înaltă școală din timpul său, unde a întâlnit pe Sfântul Grigorie Teologul, cu care a legat o strânsă și sfântă prietenie. A studiat logica, matematica, gramatica, științele naturii, retorica, filosofia și medicina.

La Atena, împreună cu Sfântul Grigorie, a întemeiat prima grupare de studenți creștini. Această grupare a fost combătută puternic de păgâni.

A intrat în monahism, apoi a fost hirotonit preot.

A fost ales Arhiepiscop al Cezareii în anul 370, în vremuri grele pentru Biserică, atunci când ereticii lui Arie și Macedonie izbutiseră să aibă de partea lor pe însuși împăratul Valens. Sfântul Vasile a dus o luptă aprigă, cu scrisul și cuvântul, pentru apărarea dogmei Sfintei Treimi. De aceea și-a atras mânia împăratului și a suferit multe prigoniri din partea lui. Lucrarea sa teologică și spirituală a fost continuată de fratele său mai mic, sfântul Grigorie de Nyssa.

Sfântul Vasile cel Mare a orânduit viața monahală și a întemeiat, pe lângă Biserică, azile și spitale, în ajutorul celor săraci și neputincioși, îndemnând pe cei înstăriți să folosească averile lor, ajutând pe cei lipsiți.

 

Imnografie

La 1 ianuarie:

Tropar (glasul 1):

În tot pământul s-a răspândit vestirea ta,

că a primit cuvântul tău, prin care

cu dumnezeiască credință ai învățat,

firea celor în ființă ai lămurit

și ai pus rânduială în obiceiurile oamenilor.

Părinte cuvioase, preoție împărătească,

roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Condac (glasul al 4-lea):

Arătatu-te-ai temei neclintit Bisericii,

dând tuturor oamenilor domnia cea nestricată,

pecetluind-o cu dogmele tale, Vasile Cuvioase, grăitorule de cele cerești.

 

La 30 ianuarie, împreună-pomenirea Sfinților Trei Ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie din Nazianz și Ioan Gură de Aur

Tropar (glasul al 4-lea):

Ca cei ce ați fost întocmai la obicei cu Apostolii și lumii învățători,

rugați-vă la Stăpânul tuturor să dăruiască pace lumii

și sufletelor noastre mare milă.

Condac (glasul al 2-lea):

Pe sfinții propovăduitori și dumnezeieștii vestitori,

pe căpetenia învățătorilor Tăi, Doamne,

i-ai primit întru desfătarea și odihna bunătăților Tale.

Că ai primit ostenelile acelora și moartea

mai vârtos decât arderile de tot,

Cel ce Însuți preamărești pe sfinții Tăi.

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment